your ads here

advertisement

Domov » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vinomorava.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

 

Kalos-fam, spol. s.r.o.

Kluknava 660

05351 Kluknava

IČO: 46 529 861

DIČ: 2023436855

IČ DPH: SK 2023436855

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sro., Vložka č.: 29484/V.

email – obchod@vinomorava.sk, telefonický kontakt: 0915/949789

 

Vyššie uvedený predávajúci sa zaväzuje:

 

Dodať daný druh a množstvo tovaru na základe objednávky kupujúceho v cene platnej v čase vystavenia objednávky a objednaný tovar adekvátne zabaliť a zaslať v dohodnutej dobe kupujúcemu na ním určenú adresu doručenia s daňovým dokladom o predaji, t.j. faktúrou, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade objednania väčšieho množstva tovaru viacerými kupujúcimi kontaktovať kupujúceho v lehote 24 hodín od objednania a dohodnúť s ním iný termín, alebo zmenu objednaného tovaru.

 

2. Povinnosti kupujúceho

 

Kupujúci sa zaväzuje v objednávke :

uviesť výlučne pravdivé údaje, tak aby bolo možné správne a včas doručiť objednaný tovar,
zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške, v stanovenej lehote splatnosti a v zmysle obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho.
objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť a v prípade ak je to potrebné spísať so zástupcom prepravcu zápis o reklamácii. Iba na základe tohto zápisu je možné uplatniť reklamáciu.
Objednaný tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po úplnom zaplatení ceny tovaru v zmysle vystavenej faktúry. V prípade neprevzatia objednaného tovaru si predávajúci bude voči kupujúcemu uplatňovať nárok na náhradu vzniknutej škody spojenej s neprevzatou dodávkou tovaru vo výške 16,- Eur.

Kupujúci prehlasuje, že ku dňu odoslania objednávky dovŕšil vek min. 18 rokov

 

3. Objednávka a kúpa tovaru

 

Predmetom objednávky je tovar, ktorý je možné objednať si prostredníctvom internetového obchodu vyplnením objednávky a registračného formulára a odoslaním objednávky.

Minimálne množstvo pre platnú objednávku je 6 fliaš ( 1 kartón ).

Objednávku je možné zrušiť pred jej odoslaním. Po kúpnej transakcie objednávky nie je možné nákup zrušiť.

 

4. Osobné údaje

 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, poštové smerovacie číslo a tel. kontakt. V prípade ak je kupujúci právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu obchodné meno, adresu sídla, poštové smerovacie číslo, IČO, DIČ, tel. kontakt. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva v zmysle ust. § 11 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje najmä tie ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracoval ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov.

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre interné potreby, dodanie požadovaného tovaru a jeho fakturáciu. Naša spoločnosť dodržuje zákon o ochrane osobných údajov.

 

5. Platobné podmienky

 

Pri nákupe na tovaru na www.vinomorava.sk môžete platiť týmito spôsobmi:

elektronickým bankovníctvom prostredníctvom Vašej platobnej karty
bankovým prevodom na náš účet na základe vystavenie preddavkovej faktúry, tovar Vám bude expedovaný, až po pripísaní peňažných prostriedkov na náš účet
dobierkou – prostredníctvom kuriéra pri objednávke tovaru nad 40,- Eur s DPH máte dopravu zadarmo
osobný odber – možná platba v len hotovosti
tovar doručujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, zásielky sú obvykle dodané do 5 dní.
v prípade osobného odberu, si tovar môžete vyzdvihnúť na adrese: Kluknava 660, 053 51. Termín a čas prevzatia tovaru je potrebné vopred dohodnúť na tel. č. 0915949789 alebo 0944373414. Pri osobnom odbere je možná platba len v hotovosti.
 

6. Dodacie podmienky a cenové podmienky

 

Cenník dopravy kuriérom v rámci SR

Cena za dopravu s DPH
Objednávka do 40 Eur 6,00 Eur
Objednávka nad 40 Eur 0.00 Eur

Tovar zasielame aj do zahraničia, v prípade záujmu nás kontaktuje prostredníctvom e-mailu: obchod@vinomorava.sk, alebo na tel. č. 0915949789 alebo 0944373414.

Cenové podmienky -všetky ceny sú uvedené s DPH.

 

7. Vrátenie tovaru

 

Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s faktúrou a poznámkou, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na našu adresu Kluknava 660, 053 51 Kluknava, pričom doručenie vráteného tovaru bude na Vaše náklady.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám budú peniaze za tovar zaslané prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.

 

8. Záruka

 

Záruka na zakúpený tovar je max.2 roky, pričom záruka sa vzťahuje len pri vhodnom dodržaní skladových podmienok.

 

9. Reklamácia

 

Reklamácie musia byť uplatňované písomnou formou poštou na adresu: Kalos-fam, spol. s.r.o, Kluknava 660, 053 51 Kluknava alebo e-mailom na adresu: obchod@vinomorava.sk. Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami.
Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

Podľa zákona 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, ul. Vrátna 13, 043 79 Košice.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej webstránky predaja na diaľku sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.